Ch-14: पाठलाग ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in EnglishRead Novel - शून्य  -  on Google Play Books Store
Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


Click Here to Read


Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


जॉनची गाडी भरधाव वेगाने धावायला लागली.
.
.
.
.
.
.
.
.
.शेवटी लंगडत लंगडत तो गाडीच्या बाहेर आला आणि समोरची गाडी त्याच्या तावडीतून सुटत आहे हे पाहून चिडून त्याने आपली आवळलेली मूठ गाडीवर जोरात आपटली.

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment