Ch-15: काय झालं ? ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


इकडे अँजेनी जॉनची वाट बघून बघून थकली.

काय झाले असावे? ...

जॉन कुठे गेला असावा?...

इतका वेळ झाला तरी तो परत का आला नसावा?...

तिला काळजी वाटू लागली.

बरं फोन करावं म्हटलं...

तर तो त्याचा मोबाईल इथेच ठेवून गेला होता....

तिला काहीच सुचत नव्हते. घटकेतच ती हॉटेलच्या आत जाऊन बसायची आणि बाहेर काही चाहूल लागताच पुन्हा बाहेर येऊन बघायची. तिला त्याची इतकी का काळजी वाटावी?...

तिचे तिलाच आश्चर्य वाटत होते. तेवढ्यात पुन्हा बाहेर कोणती तरी गाडी आल्याची चाहूल लागली. ती उठून पुन्हा बाहेर आली. गाडी हॉटेलच्या समोर थांबली होती. पण ती जॉनची गाडी नव्हती. ती एक प्रायव्हेट टॅक्सी होती. ती पुन्हा आत जायला लागली तर तिला मागून आवाज आला,

"अँजेनी"

तिने वळून बघितले तर टॅक्सीतून जॉन उतरला होता. त्याचे केस सगळे विस्कटलेले , शर्ट एका जागी फाटलेला आणि शर्टवर काळे मळके डाग पडले होते.

काय झालं असावं?...

तिला काळजी वाटून ती जॉनकडे जायला लागली. जॉनपण लंगडत लंगडत तिच्याकडे यायला लागला.

"काय झालं?" घाईघाईने ती त्याच्याजवळ जाऊन म्हणाली.

काही न बोलता जॉन तिच्याकडे लंगडत लंगडत चालू लागला. तिने पटकन जाऊन त्याला आधार दिला.

"आपल्याला दवाखान्यात गेलं पाहिजे" अँजेनी त्याला कुठं कुठं लागलं ते पाहत म्हणाली.

" नाही ... तेवढा काही विशेष मार नाही ... फक्त मुका मार लागलेला आहे" तो कसाबसा बोलला.

"तरीपण चेकअप करायला काय हरकत आहे?" ती जाणाऱ्या टॅक्सीला थांबण्यासाठी हात दाखवित म्हणाली.

तिने त्याला आधार देत टॅक्सीत बसविले आणि ती पण त्याच्या शेजारी त्याच्याजवळ सरकून बसली.

" थ्री कौंटीज हॉस्पिटल" तिने टॅक्सीवाल्याला आदेश दिला.

" नको खरंच नको ... तशी काही गरज नाही आहे" तो म्हणाला.

" तुझी गाडी कुठाय?" तिने विचारले.

" आहे ... तिकडे ... मागे... रस्त्याच्या कडेला... मोठा अॅक्सीडेंट होता होता वाचला" तो सांगू लागला.

" ड्रायव्हर ... गाडी पोलीस क्वार्टर्सला घे" मध्येच त्याने ड्रायव्हर ला आदेश दिला.

ड्रायव्हरने गाडी स्लो करून एकदा अँजेनी आणि मग जॉनकडे बघितले. अँजेनीने 'ठीक आहे तो म्हणतो तिकडेच गाडी घे' असे ड्रायव्हरला इशाऱ्यानेच सांगितले.

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment

 RSS Feed

आपण या संकेतस्थळावर येणारे

वे आगंतूक आहात!

Marathi Subscribers

English Subscribers

Hindi Subscribers

Enter your email address to SUBSCRIBE the MARATHI NOVELS:

Social Network