Ch-17: बॉसचा फोन... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in EnglishRead Novel - शून्य  -  on Google Play Books Store
Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


Click Here to Read


Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

कमांड1 काम्प्यूटरवर काहीतरी करीत होता. कमांड2 त्याच्या बाजूला हातात व्हिस्कीचा ग्लास घेऊन ऐटीत बसला होता.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.कमांड2नेसुध्दा आपला बाजूला ठेवलेला व्हिस्कीचा ग्लास उचलला आणि तो कमांड1च्या समोर बसला. कमांड1 गटागट व्हिस्कीच्या ग्लाससोबत आपला अपमान गिळण्याचा प्रयत्न करीत होता.

... to be contd..

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment