Ch-19: डाव फसला? ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


कमांड2 कमांड1 काय सांगतो ते ऐकण्यासाठी अगदी उतावीळ होऊन गेला होता. तो त्याची वाट पाहत कॉम्प्यूटरपाशी येरझारा घालायला लागला.

किती वेळ झाला कमांड1 बेडरूमकडे गेला पण अजून बाहेर आला नाही. इतका वेळ?..

तिकडून परस्पर तो बाहेर तर नाही निघून गेला?...

कमांड2ला आता काळजी वाटायला लागली होती. कमांड2 त्याला बघण्यासाठी उठला आणि तो जिकडे गेला होता तिकडे जायला लागला. बेडरूमच्या समोर येऊन त्याने बघितले तर बेडरूमचे दार आतून ओढून घेतलेले होते. त्याने हळूच दार ढकलून आत डोकावून बघितले तर समोर कमांड1 बेडवर ढाराढूर अवस्थेत झोपला होता. कमांड2ला तोंडापर्यंत आलेला घास गेल्यासारखे वाटले. कसातरी तो सगळं सांगायला तयार झाला होता. शुध्दीवर आल्यावर तो त्याला काहीएक सांगणार नाही याची त्याला खात्री होती. तो त्याच्याजवळ गेला आणि त्याला हलवून उठविण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्याने त्याला जोरजोराने हलवून बघितले पण तो झोपेतच नाही तर नशेत चूर झालेला होता. कमांड2ने थोडा वेळ प्रयत्न करून मग त्याला उठविण्याचा विचार सोडून दिला. त्याने विचार केला की

हा जरी झोपला तरी आपण दुसरं काही करू शकतो का? ..

कमांड1ने तो जी माहिती सांगणार होता ती नक्कीच कुठेतरी दडवून ठेवली असणार...

ती जर आपण धुंडाळायचा प्रयत्न केला तर?...

आतापर्यंत या घरात नेहमी त्याच्यासोबत कमांड1 असायचा. आत्ता त्याला संपूर्णपणे एकांत लाभला होता.

त्या एकांताचा जर आपण फायदा करून घेतला तर?...

त्याने ठरविले की आत्ता हे घर पूर्णपणे धुंडाळायला पाहिजे.

नक्कीच काहीतरी आपल्याला सापडेल...

त्याने बेडरूमपासूनच सुरूवात केली. तो आवाज न करता बेडरूममध्ये इकडे तिकडे धुंडाळू लागला. बेडरूममध्ये विशेष असे काहीच सापडले नाही. मग तो घराचा इतर भाग शोधायला लागला. दुसरीकडेही त्याला उपयोगी असे काहीच सापडले नाही.

त्याच्या अचानक लक्षात आले की,

'अरे कमांड1ने तर कॉम्प्यूटर सुरूच ठेवले होते.'

तो घाईघाईने काम्प्यूटर पाशी गेला. बघितले तर काम्प्यूटर सुरूच नाही तर कमांड1चा मेलबॉक्ससुध्दा उघडा होता. कमांड2च्या चेहऱ्यावर एक विजयी हास्य तरळले. तो काम्प्यूटरसमोरच्या खुर्चीवर पटकन जावून बसला. आणि थोडीही उसंत न घेता कमांड1च्या मेल्स चेक करू लागला. भरपूर मेल्स होत्या. तो एक एक उघडून त्यावरून भराभर आपली नजर फिरवीत होता. विशेष असं काही सापडत नव्हतं. अचानक एक मेल उघडल्यावर त्याच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हास्य पसरलं. त्या मेलमध्ये अशी काही माहिती होती की जी कमांड1 कदाचित आज त्याला सांगणार होता. त्याने एकदा वरवर ती मेल आपल्या नजरेखालून घातली. मग आपल्या खिशातला युएसबी ड्राईव्ह काढून कॉम्प्यूटरला लावला आणि ती मेल अटॅचमेंटसहित पूर्ण त्याच्या युएसबी ड्राईव्हमध्ये कॉपी केली. कॉपी झाल्यावर त्याने युएसबी ड्राईव्ह काढून आपल्या खिशात ठेवला. जिकडे कमांड1 झोपला होता त्या बेडरूमकडे एकदा बघितले आणि मग निवांत ती मेल तो वाचायला लागला. कधी त्याचे डोळे आश्चर्याने विस्फारत होते तर कधी मध्ये मध्ये त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य तरळत होतं.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment

 RSS Feed

आपण या संकेतस्थळावर येणारे

वे आगंतूक आहात!

Marathi Subscribers

English Subscribers

Hindi Subscribers

Enter your email address to SUBSCRIBE the MARATHI NOVELS:

Social Network