Ch-25: वेळेचा घात? ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in EnglishRead Novel - शून्य  -  on Google Play Books Store
Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


Click Here to Read


Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


घाईघाईने सर्व सोपस्कार आटोपून धावतच कमांड1 फ्लॅटच्या दरवाज्यातून लिफ्टजवळ आला. .
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

तो त्या प्रश्नावर विचार करून काही निष्कर्षापर्यंंत पोहोचण्याच्या आतच धाडकन खाली जमिनीवर लावलेल्या फरशीवर आदळला. जवळपास 15/16 मजले वरून पडून त्याच्या डोक्याची शकलं शकलं झाली होती आणि पडल्याबरोबर त्याचा जीव गेला होता. इकडे वर त्याला पडतांना पाहणाऱ्या कमांड2च्या चेहऱ्यावर एक छद्मी हास्य तरळले होते .

... to be contd..

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment