Ch-28: धाड ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in EnglishRead Novel - शून्य  -  on Google Play Books Store
Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


Click Here to Read


Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


पोलिसांची गाडी कमांड1च्या घरासमोर येऊन थांबली.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


" बरं, त्या फिंगरप्रींट टेक्नीशीयनला इकडे बोलवा. कदाचित या कॉम्प्यूटरच्या आत ज्याने कुणी हार्डडिस्क काढली त्याच्या बोटंाचे ठसे उमटले असतील " जॉनने सॅमला निर्देश दिला.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

4 comments: