Ch-29: बॉसचा पुन्हा फोन ... (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Read Novel - शून्य  -  on Google Play Books Store
Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


Click Here to Read


Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 


कमांड2 ने आपला तळ हलविला होता. तो आपल्या नव्या अड्ड्याच्या तळघरात कॉम्प्यूटरच्या समोर बसला होता.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


तिकडून फोन कट झाला.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment