Ch-31: पॉलीटीक्स (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया जॉन ड्रॉइंग रूममध्ये बसून हळू हळू व्हिस्कीचे घोट घेत होता. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

जॉनच्या उत्तराची वाट न पाहता त्याचा बॉस टाक टाक बुटांचा आवाज करीत तिथून निघून गेला. जॉन गोंधळून कधी त्याच्या बॉसच्या जाणाऱ्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे तर कधी त्याच्या हातातल्या फाईलमधल्या कागदांकडे बघत उभा राहिला.

... to be contd..

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment