Ch-34: फिशींग (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English


Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

खळखळत्या प्रवाहाच्या दोन्ही बाजूला टुमदार कॉटेजेसचा समूह होता. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..


" अच्छा तो मासा होता होय" ती लक्षात येऊन नाकाला हात लावत म्हणाली आणि तीसुध्दा त्याच्या सोबत जोरजोराने हसायला लागली.


क्रमश: ...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment