Ch-43: पुन्हा प्रेस कॉन्फरन्स (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in EnglishMarathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

जॉन त्याच्या बॉसच्या कॅबिनमध्ये त्याच्या समोर बसला होता. कॅबिनमध्ये ते दोघेच होते. बराच वेळ दोघांच्या मध्ये एक अनैसर्गिक शांतता पसरली होती.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

बॉस उठून उघड्या दरवाज्यातून 'खाट खाट' बुटाचे आवाज करीत बाहेर पडला आणि त्याच्या मागे जॉन चूपचाप चालायला लागला.


क्रमश:

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment