Ch-52: ब्रम्ह हे परीपूर्ण (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

Email this Novel to your friends using following controls
!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

हिमालयातील डोंगराच्या पायथ्याशी नदीच्या काठावर असलेल्या गुहेत ध्यानमग्न बसलेला ऋषी, अचानक दचकून उठला. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कदाचित तो शून्यात विलीन झाला होता...

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment