Ch-61: कंपाऊंडच्या आत (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in EnglishRead Novel - शून्य  -  on Google Play Books Store
Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

दुसऱ्या हाताने रक्ताळलेला हात धरीत तो उठून उभा राहिला. रक्त जरा जास्तच वाहत होतं म्हणून त्याने खिशातून रुमाल काढून हाताला घट्ट बांधला.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment