Ch-62: बहरलेली वेल (शून्य- कादंबरी )

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

बंगल्याच्या डाव्या बाजूला एका जागी एक फुलांची वेल बहरलेली होती. फुलांचा सुगंधही छान येत होता.


Read Novel - शून्य  -  on Google Play Books Store
Marathi Suspense thriller Novel
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 

Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend
वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया 
Click Here to Read

ती वेल घराच्या भिंतीचा, खिडकीचा आणि पाईपचा आधार घेत घेत वर टेरेसपर्यंंत गेली होती. .
.
.
.
.
.
.
.
..
.


क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment