Free ebooks - Novels - अद-भूत / Aghast CH-39 स्फोट / Explosion

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English
The horror, suspense, thriller online Marathi Novel 

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया


अद्-भूत 

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel based on my english screenplay 'Latched' registered with FWA.

 Read Marathi Novel - अद्-भूत  -  on Google Play Books Store

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया
.
.
.
.
.
.
.
.
.'' चला लवकर... आपल्याला घाई केली पाहिजे... तिकडे त्या क्रिस्तोफरला तर आपण वाचवू शकलो नाही... कमीत कमी या खुन्याला तरी पकडू शकलो पाहिजे...'' सॅम ड्रायव्हरला घाई करीत म्हणाला.


क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment