Visit to George CH - 50 Marathi Online Book - Ad-Bhut

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel 

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया


अद्-भूत 

The horror, suspense, thriller online Marathi Novel based on my english screenplay 'Latched' registered with FWA.

 Read Marathi Novel - अद्-भूत  -  on Google Play Books Store

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया
.
.
.
.
.
.
.
.
.


खिडकीतून हा सगळा प्रकार ऍंथोनी बराच वेळ पाहत होता. ते बघता बघता अचानक त्याच्या डोक्यात एक कल्पना आली. त्याच्या चेहऱ्यावर आता एक आनंदाची अघोरी चूणूक दिसू लागली. तो खिडकीतून बाजूला झाला. दरवाजाजवळ गेला. त्याने काहीतरी विचार केल्यासारखे केले आणि तो तसाच जॉर्जच्या दरवाजाची बेल न वाजवताच परत फिरला.


क्रमश:...

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment