Online Entertainment - Novel - Black Hole CH-14 सुझानचा जाब

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

Today's quote -

Neither a lofty degree of intelligence nor imagination nor both together go to the making of genius. Love, love, love, that is the soul of genius.

----Wolfgang Amadeus Mozart


ड्रॉईंग रुममध्ये सुझान आणि पोलिस अधिकारी ब्रॅट समोरा समोर बसले होते.

'' तुला काय वाटते?'' अचानक काहीही संदर्भ न देता ब्रॅटने सुझानला प्रश्न विचारला.

गोंधळून सुझानने त्याच्याकडे बघितले.

'' म्हणजे... गिब्सन कुठे गेला असेल?'' ब्रॅटने स्पष्ट करुन विचारले.

'' नाही ... मला तर बिलकुलच काही अंदाज नाही... तसं पाहलं तर तो नेहमीच फार प्रॉम्ट असायचा... दोन तिन तासांकरीता सुध्दा जर त्याला उशीर होत असला तरी तो फोन करुन सांगायचा... '' सुझान म्हणाली.

'' तुही तेच तेच सांगत आहेस जे तुझ्या वहिनीने सांगितलं'' ब्रॅट उपहासात्मकरीत्या म्हणाला.

'' खरं म्हणजे असं पुर्वी कधी झालंच नव्हतं...'' सुझान म्हणाली.

'' त्याच्या किडन्यपींगच्या शक्यतेबद्दल तुझे काय मत आहे? ब्रॅटने विचारले.

'' त्याला कोण किडन्यप करु शकतो?'' सुझानने जणू स्वत:लाच प्रश्न विचारला.

'' कुणी त्याचा शत्रु... कुणी दुष्मन...'' ब्रॅटने सुचवले.

'' नाही ... मला नाही वाटत... शत्रुचंतर सोडाच त्याला विशेष मित्रसुध्दा नाहीत... त्याच्या स्वभावच तसा आहे... थोडा लाजाळू थोडा एकलकोंडा...'' सुझान म्हणाली.

ब्रॅट आपलं डोकं खाजवू लागला, कदाचित काही विचार करीत असावा.

'' त्याचं वैवाहीक जिवन कसं होतं?... आय मीन ... तो त्याच्या वैवाहीक जिवनापासून खुश होता?'' ब्रटने त्याचा मोर्चा आता दुसऱ्या शक्यतेकडे वळविला.

'' ऍब्सुलेटली... '' सुझानने एक क्षणही विचार न करता उत्तर दिले.

'' स्टेलाचा दृष्टीकोण त्याच्या बाबतीत कसा आहे?'' ब्रॅटने पुढे विचारले.

'' चांगला आहे ... म्हणजे ती नेहमीच त्याच्याशी एखाद्या मित्राप्रमाणे राहाली आहे'' सुझान म्हणाली.

'' स्टेलाबद्दल काही शंका घेण्याजोगं ?'' ब्रॅट ने विचारले.

'' शंका घेण्यासारखं... म्हणजे तुम्ही तिच्यावर शंका घेत आहात की काय?... ती एकदम साधी आहे... तुम्ही जी तिच्याबद्दल शंका घेत आहात तसं करण्याचं तर सोडूनच द्या ... ती कधी तसला विचारही करु शकत नाही'' सुझानने अगदी स्पष्टपणे तिचे स्टेलाबद्दलचे मत मांडले.

'' नाही, तसं नाही... माझी शंका थोडी वेगळ्या प्रकारची आहे'' ब्रॅट त्याचं मत अजुन स्पष्ट करुन मांडण्याचा प्रयत्न करु लागला.

'' वेगळी ... म्हणजे .. तुम्हाला म्हणायचं तरी काय आहे?'' सुझानने आश्चर्य व्यक्त करीत म्हटले.

'' म्हणजे ... बघ असं आहे ... काही विवाहबाह्य संबंध वैगेरे.. किंवा तसंच काहीतरी '' ब्रॅटला त्याची शंका व्यक्त करतांना अवघड जात होतं.

'' नाही .. नाही ... तसं काही शक्यच नाही..'' सुझान ठामपणे म्हणाली.

सुझानला ब्रॅटने असे तिच्या वहिणीचे धिंडवडे उडवावे हे काही योग्य आणि आवडलेलं दिसत नव्हतं.

'' माफ करा ऑफीसर ... पण मला वाटतं तुम्ही जरा मर्यादा ओलांडून बोलत आहात...'' सुझान रागाने लाल लाल झाली होती.

पण पुढे तिचा राग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करीत ती म्हणाली, '' .. म्हणजे ... मला वाटतं तुम्ही तुमचा तपास चूकीच्या दिशेने करीत आहात... तिच्याकडे जरा बघा... आणि विचार करा... ती अश्या काही गोष्टी करु शकते का? ''

ब्रट विचित्रपणे गालातल्या गालात हसत म्हणाला, '' तुला माहित आहे... दाखवायचे दात आणि खाण्याचे दात हे नेहमी वेगळे असतात''

'' हिरवा चष्मा घातलेल्या माणसाला सगळीकडे हिरवळच दिसते'' सुझानही रागानेच म्हणाली.

'' हे बघा .. .मिस...?'' ब्रॅट जणू तिचं नाव आठवत नाही असा अविर्भाव करुन म्हणाला.

'' सुझान .. मिस सुझान..'' सुझानने मधेच त्याला आपल्या नावाची आठवण करुन दिली.

'' हो... मिस सुझान... मी तुमच्या भावना समजू शकतो... पण माझा नाईलाज आहे... हा माझ्या नेहमीच्या तपासाचा भाग आहे...'' ब्रॅट म्हणाला.

सुझान आपला राग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करीत होती आणि त्या प्रयत्नात ती खिडकीच्या बाहेर बघत आपल्या बोटांची नखं दाताने कुरतडत होती.

'' तुम्ह जरा शांत व्हा ... जस्ट रिलॅक्स '' ब्रॅटने तिचा रागाने लाल लाल झालेला चेहरा बघून तिला शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

त्याचवेळी ती अश्या नाजुक प्रसंगी अजुन काही महत्वाचं बोलू शकते हीही शक्यता तो धरुनच होता.

पण त्याच्या अपेक्षेच्या विपरीत सुझान काहीएक बोलली नाही.

ब्रॅट जाण्यासाठी उठून उभा राहाला.

'' ठिक आहे तर मग... मी निघतो... तुला काही महत्वाचं मला सांगण्यासारखं ... '' ब्रॅट आत घराच्या पडद्याकडे अर्थपूर्ण नजरेने पाहत पुढे म्हणाला, '' ...किंवा काही लपविण्यासारखं आढळल्यास मला फोन करण्यास विसरु नकोस''

'' हो जरुर '' सुझानही उठून उभी राहत म्हणाली.

ब्रॅट दरवाजाकडे निघाला आणि जाता जाता अचानक एकदम थांबला, पुन्हा त्याने घराच्या आत पाहाले. त्याने आजुबाजुला आपली नजर फिरवली आणि आत दारचा पडदा हलल्याचं त्याच्या सतर्क नजरेतून सुटू शकलं नाही.

तो पुन्हा वळला आणि भराभर लांब लांब पावले टाकीत निघून गेला. सुझान त्याला बाहेर पर्यंत सोडविण्यास त्याच्या सोबत गेली.


क्रमश:...


Today's quote -

Neither a lofty degree of intelligence nor imagination nor both together go to the making of genius. Love, love, love, that is the soul of genius.

----Wolfgang Amadeus Mozart

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment