Marathi Literature - Black Hole CH-34 लिव मी अलोन

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

Best quotes-

We think in generalities, but we live in details.

---Alfred North Whitehead (1861-1947)


जाकोब स्टेलाच्या घरात सोफ्यावर बसला होता. त्याच्या खांद्यावर स्टेलाचं डोकं विसावलेलं होतं. आणि तिचं डोकं थोपटून तो तिला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करीत होता. खडकाळ गुहेत एका खडकाच्या टोकाला अटकलेलं फाटलेलं कापड हे गिब्सनच्या शर्टचं आहे हे समजल्या पासून तिच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला होता.

'' अजूनही आशा गमावू नकोस'' जाकोब तिला धीर देण्याचा प्रयत्न करीत होता.

स्टेलाने त्याच्या खांद्यावरुन आपलं डोकं उचललं आणि ती आता त्याच्या डोळ्यात पहात म्हणाली,

'' ती एकच आशा होती की जिच्यावर मी जगत होते''

जाकोबही आता तिच्या डोळ्यात बघायला लागला. एकमेकांकडे बघता बघता त्यांचे डोळे एकमेकांना काहीतरी बोलून गेले की ते एकमेकांच्या अजून जवळ सरकले. जाकोबने तिचा चेहरा आपल्या हातात घेतला आणि तो तिच्याकडे एकटक बघायला लागला. जाकोबला जाणवले की त्याचे ओठ आता थरथरायला लागले होते. तेच कंपन त्याला स्टेलाच्या ओठांतही जाणवलं. त्याने हळू हळू त्याचे थरथरते गरम ओठ तिच्या थरथरणाऱ्या ओठांवर ठेवले.

त्याच वेळी स्टेलाच्या घराच्या बाहेर एक कार येवून थांबली. सुझान आणि डॅनियल कारमधून उतरले. नुकतेच ते भारतातून हनीमुनवरुन परत आले होते. नविन लग्न झालेल्या जोडप्याच्या उत्साहाने ते स्टेलाच्या घराकडे निघाले.

'' किती दिवस झाले आपण तिला भेटलो नाही आहोत?'' डॅनियलने विचारले.

'' 15 दिवसांपेक्षा जास्त झाले असतील...'' सुझान म्हणाली.

'' आणि आशा करुया की माझ्या भावाच्या शोधकार्यातही काहीतरी प्रगती झालेली असो...'' सुझान गंभीर होत पुढे म्हणाली.

स्टेला आणि जाकोब आता भावनावेगाने एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव करीत होते. स्टेलाच्या शरीराशी खेळता खेळता जाकोबचा हात अलगदपणे स्टेलाचा टॉप काढण्यात गुंतले. स्टेलाही आता जाकोबच्या शर्टची बटन्स काढत होती. जाकोबने स्टेलाचा टॉप काढला आणि तो तिच्या उरोजांना अलगदपणे स्पर्ष करु लागला. आणि आता त्याचा दूसरा हात तिच्या स्कर्टशी खेळू लागला.

सुझान आणि डॅनियल स्टेलाच्या घराच्या समोरच्या बागेतून चालत होते.

'' लग्नाच्या पार्टीत ब्रॅट तुझ्याशी काय कुजबुज करीत होता?... मी विचारावं म्हणता म्हणता बघ मला आता आठवलं '' डॅनियल म्हणाला.

'' तसं काही खास नाही ... तो फक्त मला काही शंका वाटल्यास किंवा काही दूवा मिळाल्यास फोन करण्यास सांगत होता... असं वाटत होतं की त्याची शंका स्टेलाच्या बाबतीत जास्तच बळावलेली दिसत होती. '' सुझान म्हणाली.

'' तुला काय वाटतं? .. स्टेलाबद्दल'' डॅनियलने विचारले.

'' इथे माझ्या वाटण्याचा न वाटण्याचा प्रश्न कुठे येतो? ... खरं काय आहे ते ब्रॅटनी शोधावं'' सुझान खांदे उडवित म्हणाली.

इकडे घरात स्टेला आणि जाकोब दोघंही निर्वस्त्र झाले होते आणि एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव करीत होते. जाकोब तिच्यावर हळूच झुकला. तो तिच्यात पुर्णपणे सामाविण्यास आतूर झाला होता. तेवढ्यात अचानक स्टेलाला काय झाले कुणास ठावूक तिने त्याला जोरदार ढकलून आपल्यापासून वेगळे केले.

'' प्लीज... कृपा करुन इथून निघून जा'' स्टेला आपलं नग्न शरीर झाकीत, तोंड दूसरीकडे फिरवून म्हणाली.

जाकोब तिच्याकडे आश्चर्याने पहायला लागला. त्याला तिच्याकडून अशा व्यवहाराची अपेक्षा नव्हती.

'' लिव मी अलोन'' तिचा गळा भरुन आला होता आणि डोळ्यातून आश्रू वाहू लागले होते.

'' खरं म्हणजे मला तुला एक महत्वाची गोष्ट सांगायची होती'' जाकोब आपले कपडे जमा करुन उचलत म्हणाला.

तेवढ्यात डोअर बेल वाजली. त्यांनी एकमेकांकडे बघितले आणि ते आपापले कपडे घाई घाईने घालायला लागले.


क्रमश:..


Best quotes-

We think in generalities, but we live in details.

---Alfred North Whitehead (1861-1947)


Marathi, Marathi site, Marathi web, Marathi font, Marathi sutra, Marathi vangmaya, Marathi wangmaya, Marathi literature, Marathi novels, Marathi quotes, Marathi thoughts, Marathi axioms, Marathi mhani

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete