Marathi books - Black Hole CH-45 इम्प्लोजन

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

The quotes from past -

The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment.

---T. H. White


वाड्याच्या समोर सर्वत्र खडकाचे तुकडे पसरले होते आणि विहिरीच्या जवळ तर खडकाचे छोटे छोट ढीग तयार झाले होते. सर्वत्र एक स्मशानवत शांतता पसरली होती. आणि विहिरीतील तो अगणीत अमर्याद अंधार संपून तिथे बुडात आता पाणी चमकायला लागलं होतं. विहिरीच्या जवळच्या एका खडकाच्या ढीगात थोडी हालचाल झाली. त्या खडकाच्या ढिगातून हळू हळू एक आकृती उठून उभी राहाली. ती स्टेला होती. उठल्याबरोबर तीने आपली शोधक नजर आजुबाजुला फिरवली. ती जाकोबचा शोध घेवू लागली. जवळच एका जागी तिला जाकोब खाली पडलेला दिसला. ती ताबडतोब त्याच्याजवळ गेली. तिने त्याला सरळ करुन त्याच्या चेहरा आपल्याकडे केला.

'' जाकोब ...'' सापडल्याच्या आनंदाने ती त्याला आवाज देत म्हणाली.

पण तो एकदम निश्चल पडलेला होता. तिने त्याच्या शरीराला हलवून बघितले. पण काहीएक हालचाल नव्हती. तिच्या आनंदावर आता विरजन पडायला लागले होते.

'' जाकोब ... चल उठ लवकर...'' ती त्याला अजून जोराने हलवून काळजीच्या सुरात म्हणाली.

तरीही त्याने काहीही हालचाल केली नव्हती. ती आता त्याचा श्वास तपासत त्याला जोर जोराने हलवायला लागली. जाकोबच्या एका हाताची बोटं तिला थरथरतांना दिसली तसा तिच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आनंद पसरु लागला. थोड्याच वेळात जाकोबने हळू हळू आपले डोळे उघडले. त्याच्या समोर त्याची स्टेला होती. दोघांनी आवेगाने एकमेकांना मिठी मारली. त्यांच्या दोघांच्या चेहऱ्यावर आनंद मावता मावत नव्हता.

'' देवाचे धन्यवादच मानायला पाहिजेत की आपण सुखरुप बाहेर पडलो'' जाकोब म्हणाला.

ते मिठीतून बाहेर आले. स्टेलाने आधार देवून त्याला उठवले. त्यांच्या शरीरावर जागोजाग जखमा झाल्या होत्या आणि त्या ब्लॅकहोलमधून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना सारखे धावावे लागल्यामुळे ते बरेच थकले होते. ते एकमेकांना आधार देत हळू हळू चालू लागले.

'' पण हे सगळे विस्फोट का झाले?... कशामुळे झाले?'' स्टेलाने विचारले.

'' तुला माहित आहे... हे सगळे ब्लॅकहोल्स तयार कसे तयार झाले?'' जाकोबने विचारले.

'' नाही... कसे तयार झाले?'' स्टेलाने विचारले.

'' हे सगळे ब्लॅकहोल्स तयार झाले ते 'इम्प्लोजन' या प्रक्रियेमुळे... आणि ते एक दिवस 'एक्सप्लोजन' या प्रक्रियेने नाहिसे होणारच होते...'' जाकोब म्हणाला.

'' 'इम्प्लोजन' ?'' स्टॆलाने आश्चर्याने विचारले.

'' हो 'इम्प्लोजन' ही ... 'एक्सप्लोजन' च्या अगदी विरुध्द प्रक्रिया... मला वाटते ते कृत्रिमरित्या तयार केलेले असल्यामुळे लवकरच लय पावले...'' जाकोब म्हणाला.

'' म्हणजे?... म्हणजे या जगाचाही एक दिवस असाच विस्फोट होवून नायनाट होणार आहे की काय?'' स्टेलाने त्याचा गर्भीतार्थ समजून विचारले.

'' अगदी बरोबर... पण ती वेळ मानवी जिवनाच्या मानाने खूप मोठी असल्यामुळे ती इतक्यात येणार नाही... कधीना कधी ती वेळ येणार हे नक्की... पण ती वेळ खुप मोठी असणार आहे'' जाकोब म्हणाला.


क्रमश:...


The quotes from past -

The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment.

---T. H. White


Marathi books, Marathi novels, Marathi news, Marathi stories, Marathi gosti, Marathi sahitya, Marathi literature, Marathi cinema, Marathi movies, Marathi songs, marathi gani, Marathi paper

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment

 RSS Feed

आपण या संकेतस्थळावर येणारे

वे आगंतूक आहात!

Marathi Subscribers

English Subscribers

Hindi Subscribers

Enter your email address to SUBSCRIBE the MARATHI NOVELS:

Social Network