Marathi Books - Black Holes CH-44 वाड्याच्या बाहेर

Next Chapter Previous Chapter

This Novel in English

मराठी कादंबरी ब्लैकहोल

Marathi Mystery Suspense thriller Novel

Read Novel - ब्लैकहोल -  on Google Play Books Store

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया - प्रतिक्रिया


Email this Novel to your friends using following controls!
Bookmark and Share
SocialTwist Tell-a-Friend
Thoughts -

To be absolutely certain about something, one must know everything or nothing about it.

--- Olin Miller


जसे जाकोब आणि स्टेला 'ए' लेव्हलच्या खडकाळ गुहेत खाली जमिनीवर पडले, ते ताबडतोब उठून उभे राहात धावायला लागले. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.अजूनही वातावरणात स्फोटामुळे तयार झालेला धूळीचा ढग हळू हळू खाली बसतांना दिसत होता.


क्रमश:...


Thoughts -

To be absolutely certain about something, one must know everything or nothing about it.

--- Olin Miller


Marathi books, Marathi book, Marathi novels, Kadambari, Marathi sahitya, Marathi literature, Marathi publication, Marathi publication on net, Marathi on net, Marathi on internet, eMarathi

This Novel in English

Next Chapter Previous Chapter

No comments:

Post a Comment